Directional-path modification strategy enhances PET hydrolase catalysis of plastic degradation
来源:国重实验室   国重实验室  发布日期:2022/11/11 15:47:02  浏览次数:

Directional-path modification strategy enhances PET hydrolase catalysis of plastic degradation

Author(s):Xiaoqian Chen, Zhiyong Guo, Lei Wang, Zhengfei Yan, Changxu Jin, Qingsong Huang, Demin Kong, Demin Rao,Jing Wu*

Source:Journal of Hazardous Materials.Volume433, Pages128816-128816Published: 5 July

IF: 14.2.DOI: 10.1016/j.jhazmat.2022.128816